Härmed kallas till årsmöte för Karlstads Universitets SpelKlubb KUSK

Årsmöte hålls den 21 januari kl 12:00 i sal 12B258 på Karlstads universitet

Förslag på dagordning

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Härmed kallas till årsmöte för Karlstads Universitets SpelKlubb KUSK

Årsmöte hålls den 22 januari kl 12:00 i sal 12B258 på Karlstads universitet

Förslag på dagordning

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Härmed kallas till årsmöte för Karlstads Universitets SpelKlubb KUSK

Årsmöte hålls den 24 januari kl 12:00 i sal 12B258 på Karlstads universitet

Förslag på dagordning

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Härmed kallas till årsmöte för Karlstads Universitets SpelKlubb KUSK

Årsmöte hålls den 18 januari kl 12:00 i sal 12B258 på Karlstads universitet

På mötet kommer stadgeändring att behandlas.

Förslag på dagordning

Sidor